الزامات مورد نياز رابطين آموزشي در خصوص نحوه برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 فايل مربوط به الزامات مورد نياز رابطين آموزشي  در خصوص نحوه برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت را از اينجا دريافت نماييد

تمديد آزمون الكترونيك دوره آموزشي غير حضوري هوش سازماني

http://blog.fanavard.com/wp-content/uploads/2015/10/r_26_150407202353.gif

تاريخ برگزاري مجدد متعاقبا از طريق همين سامانه اعلام ميگردد.